‘Vị khách vô danh’ bất ngờ lọt ống kính phóng viên quốc tế